Navigace

Dohoda o provedení práce - DPP

__________________

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 

Firma / zaměstnavatel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se sídlem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ provozovnou: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(„Dále zaměstnavatel“)

a

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tel. Spojení : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(„Dále zaměstnanec“)

uzavírají tuto dohodu:

  1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody bude realizovat práce zadané zaměstnavatelem a to : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ………….… ,- Kč/hodinu, která bude vyplácena hotovostí nebo na účet uvedený zaměstnancem v dohodnutém výplatním termí
  3. Počet hodin činí: (maximálně 300 v kalendářním roce / 25 měsíčně) a každý měsíc bude evidován v příslušném výkazu docházky vedené zaměstnavatelem.
  4. Místem výkonu práce je : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. Při své práci bude zaměstnanec dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitřní předpisy Zaměstnavatele, s nimiž bude seznámen.
  6. Tuto dohodu je možné ukončit výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s . . . . . . . . . .denní výpovědní dobou, která začíná již dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
  7. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.
  8. Číslo účtu zaměstnance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Placeno hotovostí / dne . . . . . . . . . . . . . . . . převzal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Zaměstnavatel ………………………………….…………………………                           Zaměstnanec……………………………………………………………