Navigace

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.praceklik.cz  (dále VOP)

Všeobecná ustanovení

PRACE Klik – R. Lazna se sídlem: Soběslavská 9, Praha 3, 130 00, IČO: 15282899  (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetové stránky / portálu . . . www.praceklik.cz, www.brigadyklik.cz a www.zivotopisyklik.cz (dále jen „Webová stránka“) a poskytovatelem služeb na těchto Webových stránkách.

Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky webového portálu PRACE Klik, BRIGADY Klik a ZIVOTOPISY Klik (dále jen „VOP“), které specifikují & upravují práva a povinnosti „Provozovatele“ a třetích osob při poskytování a využívaní služeb Provozovatele na výše zmíněných internetových portálech. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené s Provozovatelem a jsou závazné pro všechny uživatele Služeb.

Činností Provozovatele není zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

Následující pojmy pro účely VOP a pro vznik, změnu a zánik právního vztahu mezi Provozovatelem a Klientem anebo Zájemcem o práci se vykládají následujícím způsobem: Klient je fyzickou anebo právnickou osobou, která využívá anebo plánuje využívat služby poskytované na Webové stránce; především za účelem nalezení vhodného zaměstnance.

Zájemce o práci je výlučně fyzickou osobou, která využívá služby poskytované na Webové stránce za účelem nalezení vhodné pracovní příležitosti.
Životopis je shrnutí údajů o Zájemci o práci.
Databáze životopisů Provozovatele je databází obsahující Životopisy vytvořené a/anebo zveřejněné Zájemci o práci.
Služby představují produkty, které Provozovatel poskytuje Klientům a Zájemcům o práci především prostřednictvím Webové stránky.
Ceník je seznam obsahující ceny Služeb, které Provozovatel poskytuje svým Klientům.
Pracovní nabídka nebo Krátkodobá brigáda je inzerát zveřejněný Klientem na Webové stránce za účelem vyhledání vhodného zaměstnance, představují konkrétní druh Služby poskytované na Webové stránce.
Pro zveřejnění krátkodobé brigády obdobně platí ustanovení VOP upravující podmínky zveřejnění Pracovní nabídky, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak.
Cookies jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.) Klienta během používání webové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webové stránky. Cookies ve všeobecnosti nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení Klienta i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě webové stránky. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, z níž jste se připojil na naši webovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanovené reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač lze nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční.
Nařízení je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES o ochraně osobních údajů (dále jen jako “ nařízení „).
Zákon je Zákon č.110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Služby poskytované Zájemcem o práci

Zájemce o práci je fyzická osoba, která si pomocí Služeb poskytovaných Zájemcem o práci hledá vhodné zaměstnání. Služby, které Provozovatel poskytuje Zájemcem o práci, jsou bezplatné a slouží jako pomoc při vyhledání pracovní příležitosti prostřednictvím Webové stránky. Pro využívání Služeb poskytovaných Zájemcem o práci se vyžaduje jejich registrace na Webové stránce. Zájemce o práci se registruje uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla. Zájemce o práci může svoji registraci kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy Provozovateli s vyjádřením jeho vůle zrušit svoji registraci.

Mezi Služby poskytované Zájemcem o práci patří zejména možnost prostřednictvím Webové stránky:

Odpovídat, resp. reagovat na zveřejněnou Pracovní nabídku. Zájemce o práci je oprávněn reagovat na Pracovní nabídku zveřejněnou na Webové stránce; tato Služba je dostupná i nezaregistrovaným uchazečům o práci na Webové stránce. Tato služba je určena výlučně pro Zájemce o práci, proto si Provozovatel vyhrazuje právo nevstupovat do právního vztahu s personálními agenturami a jejich nepovolené aktivity prostřednictvím Webové stránky omezit.

Vytvořit si na Webové stránce agenta pro vyhledávání Pracovních nabídek zveřejněných na Webové stránce, který na základě vyhledávacích kritérií zadaných Zájemcem o práci posílá odpovídající pracovní nabídky na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Uložit si a zpřístupnit Životopis v Databázi životopisů Provozovatele, a to prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Webové stránce anebo prostřednictvím vytištěného formuláře doručeného na adresu Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Životopis tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a zažitými postupy pro vyplnění formulářů. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nezpřístupňovat anebo vymazat z Databáze životopisů Provozovatele Životopis, který obsahuje nedostatečné informace pro vyhledávání pracovní příležitosti anebo který podle názoru Provozovatele obsahuje irelevantní informace anebo údaje, které nesouvisí s vyhledáváním pracovní příležitosti (např.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atd.); o tomto rozhodnutí Provozovatel informuje Zájemce o práci, kterého se předmětný Životopis týká.

Zúčastnit se na diskusích probíhajících na diskusním fóru provozovaném na Webové stránce Provozovatele.

Archivovat si odeslané odpovědi (reakce) na Pracovní nabídky zveřejněné na Webové stránce.

Vyžádat si reference od bývalých zaměstnavatelů anebo dalších předem neurčených osob a anonymně hodnotit výběrové řízení u Klienta Provozovatele.

Služby poskytované Klientům

Zveřejnění Pracovní nabídky. Klient je po ukončení úspěšné registrace oprávněn zveřejnit na Webové stránce Pracovní nabídku. Pracovní nabídka se zveřejňuje podle následujících pravidel:

Klient sám zveřejní Pracovní nabídku a určí její obsah, přičemž Pracovní nabídka musí obsahovat alespoň minimálně kritéria stanovená Provozovatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Pracovní nabídku tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a zavedenými postupy pro vyplnění formulářů na Webové stránce.

Dobu zveřejnění pracovní nabídky určuje Klient. Klientem zvolená doba zveřejnění Pracovní nabídky musí byť v souladu s platným Ceníkem Provozovatele zveřejněného na Webové stránce.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit anebo zrušit už zveřejněnou Pracovní nabídku:

která je v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami anebo dobrými mravy,

v níž Klient podmiňuje zprostředkování práce a/anebo přijetí do zaměstnání, resp. obdobného pracovního poměru platbou manipulačního anebo jiného poplatku,

která prezentuje více pracovních nabídek v rámci jednoho formuláře pro pracovní nabídku (tj. v rámci jedné Pracovní nabídky),

která je neúplná anebo zavádějící, anebo obsahuje nepravdivé údaje, anebo z jiných důvodů snižuje úroveň Služeb poskytovaných na Webové stránce,

s reklamním anebo marketingovým obsahem anebo informací o produktech anebo Službách Klienta anebo třetí osoby,

která může poškodit dobré jméno Provozovatele anebo třetí osoby,

erotického charakteru, resp. takové, které vzbuzují podezření, že se může jednat o tento typ práce,

duplicitně zveřejněnou na Webové stránce jedním Klientem, která obsahuje pracovní příležitost probíhající formou MLM (multilevel marketing) anebo podomního prodeje.

Internetové portály  PRACE KLIK, BRIGADY KLIK a ZIVOTOPISY KLIK si vyhrazují právo nezveřejnit inzerát, který posoudí jako protizákonný, bude v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly, mohl by ohrožovat veřejný pořádek nebo poškodit dobrou pověst portálů …..KLIK, nebo jejich oprávněné zájmy.

Přístup do databáze Životopisů Provozovatele. Provozovatel umožňuje Klientům chráněný přístup do Databáze životopisů Provozovatele. V odůvodněných případech, zejména v případě nových Klientů, u kterých podle posouzení Provozovatele existuje riziko zneužívání údajů Zájemců o práci uvedených v Databázi životopisů Provozovatele, je Provozovatel oprávněn těmto Klientům přístup do Databáze životopisů Provozovatele omezit anebo odmítnout. Klient je oprávněn údaje získané z Databáze životopisů Provozovatele o Zájemcích o práci využívat výlučně pro vyhledávání vhodného zaměstnance.

Zveřejnění loga Klienta na titulní straně Webové stránky.

Zveřejnění reklamních bannerů.

Zveřejnění reklamních informací v centrálním a direct mailingu.

Realizace specializovaných řešení pro zveřejnění Pracovních nabídek k volným pracovním místům Klientů (zejména grafický design).

HR aplikace Mark.

Další reklamní produkty podle platného Ceníku.

Ochrana Osobních údajů

Osobní údaje v reakci na pracovní nabídku a krátkodobou brigádu

Mezi Služby poskytované Provozovatelem patří i možnost zveřejnit pracovní nabídku nebo krátkodobou brigádu na Internetové stránce. Pracovní nabídky a krátkodobé brigády zveřejňují Klienti (Obchodní partneři). Zájemce o práci je oprávněn reagovat na Pracovní nabídku / Krátkodobou brigádu zveřejněnou na Internetové stránce. Provozovatel archivuje odpovědi odeslané Zájemci o práci na pracovní nabídky zveřejněné na Internetové stránce.

Odpovědi na Internetové stránce zveřejněných pracovních nabídek archivované Provozovatelem obsahují údaje, které se dle Nařízení a Zákona považují za Osobní údaje. Proto tyto Osobní údaje mohou být zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů. Subjekt údajů před odesláním své odpovědi resp. reakce na pracovní nabídku nebo krátkodobou brigádu prohlašuje, že všechny v ní uvedené údaje jsou pravdivé, a následně dává svůj souhlas ke zpracování svých Osobních údajů Provozovateli a jeho obchodnímu partnerovi, který předmětnou pracovní nabídku zveřejnil.

Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí pomoci Subjektu údajů jako Zájemci o práci najít si vhodnou pracovní příležitost. Provozovatel archivuje odpovědi odeslané Zájemci o práci na pracovní nabídky zveřejněné na Internetové stránce. Souhlas je dán na dobu určitou po dobu 3 let. Po období 3 let budou Osobní údaje anonymizovány a dále využívány výlučně pro statistické účely. V rámci uvedeného období Zájemce o práci má možnost prostřednictvím své registrace vytvořené na Internetové stránce pracovat (prohlížet, opět využívat, znovu poslat, atd.) S odpověďmi resp. reakcemi, které poslal Obchodním partnerem.

Období tři roky, se považuje za časový úsek, během kterého se neočekávají výrazné změny týkající se kvalifikačních předpokladů Zájemců o práci a kvalifikačních požadavků na konkrétní pracovní pozici. Tříleté období bylo určeno na základě poznatků a zkušeností z oboru personalistika.

Odpovědi na Internetové stránce zveřejněnou pracovní nabídku resp. krátkodobou brigádu zahrnují: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pohlaví (výlučně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v odpovědi, resp. reakci na pracovní nabídku nebo krátkodobou brigádu, je na výlučném rozhodnutí Subjektu údajů jako zájemce o práci; Provozovatel uvedení dalších údajů nepožaduje. Provozovatel v žádném případě nepožaduje od Zájemce o práci uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů definované v čl. 9 Nařízení.

Mezi Služby poskytované Zájemcům o práci patří také možnost odpovídat, resp. reagovat na nabídku práce nebo krátkodobou brigádu zveřejněnou na Internetové stránce. Nabídky práce a krátkodobé brigády zveřejňují Obchodní partneři. Zájemce o práci je oprávněn reagovat na Nabídku práce / Krátkodobou brigádu zveřejněnou na Internetové stránce. Provozovatel archivuje odpovědi odeslané Zájemci o práci na nabídky práce zveřejněné na Internetové stránce.

Odpovědi na nabídky práce zveřejněné na Internetové stránce archivované Provozovatelem obsahují údaje, které se podle Nařízení a Zákona považují za Osobní údaje. Proto lze tyto Osobní údaje zpracovat pouze se souhlasem Dotčené osoby. Dotčená osoba před odesláním své odpovědi, resp. reakce na nabídku práce nebo krátkodobou brigádu prohlašuje, že veškeré jí uvedené údaje jsou pravdivé a následně uděluje svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů Provozovateli a jeho Obchodnímu partnerovi, který předmětnou nabídku práce zveřejnil.

Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí pomoci Dotčené osobě jako Zájemci o práci při hledání vhodné pracovní příležitosti. Provozovatel archivuje odpovědi odeslané Zájemci o práci na nabídky práce zveřejněné na Internetové stránce. Souhlas se uděluje na dobu určitou 3 let. Po období 3 let budou Osobní údaje anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům. V rámci uvedeného období má Zájemce o práci možnost prostřednictvím své registrace vytvořené na Internetové stránce pracovat (prohlížet, znovu využívat, znovu poslat atd.) s odpověďmi či reakcemi, které poslal Obchodním partnerům.

Období tří let je považováno za časový úsek, během kterého se neočekávají výrazné změny týkající se kvalifikačních předpokladů Zájemců o práci a kvalifikačních požadavků na konkrétní pracovní pozici. Tříleté období bylo určeno na základě poznatků a zkušeností z oboru personalistiky.

Odpovědi na nabídky práce, resp. krátkodobé brigády zveřejněné na Internetové stránce zahrnují: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pohlaví (výhradně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v odpovědi, resp. reakci na nabídku práce nebo krátkodobou brigádu je na výhradním rozhodnutí dotčeného Zájemce o práci; Provozovatel uvedení dalších údajů nepožaduje. Provozovatel v žádném případě od Zájemců o práci nepožaduje uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů vymezené v čl. 9 Nařízení nebo § 16 Zákona.

Dotčená osoba pošle Klientovi (Obchodnímu partnerovi) prostřednictvím Internetové stránky svůj životopis spolu s přílohami a prostřednictvím Internetové stránky může Klientovi udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do dalšího výběrového procesu, resp. do databáze uchazečů daného Klienta. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Obchodnímu partnerovi je na výhradním a dobrovolném rozhodnutí Uchazeče o zaměstnání. Provozovatel umožňuje Uchazečům o zaměstnání, aby Obchodním partnerům poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím znění: „Ve smyslu Zákona č. 18/2018 Z.z. (Sbírky zákonů Slovenské republiky) o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů, dobrovolně souhlasím se správou, zpracováním a uchováním mých osobních údajů provozovatelem (název Obchodního partnera) uvedených v životopise a motivačním dopise a jiných přílohách souvisejících s hledáním práce, které jsem poskytl/poskytla výše uvedené společnosti prostřednictvím internetové stránky www.praceklik.cz, www.brigadyklik.cz a www.zivotopisyklik.cz v rámci počítačové sítě internet, za účelem uložení do databáze zájemců o práci během hledání vhodného zaměstnání. Při zpracování osobních údajů v žádném případě nebude docházet k přeshraničnímu přenosu do třetích zemí. Souhlas lze kdykoli odvolat, v opačném případě souhlas zanikne po uplynutí 3 let ode dne jeho udělení a údaje budou anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům“. Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je na základě žádosti Klienta editovatelný; editování souhlasu se zpracováním osobních údajů podléhá schválení ze strany Provozovatele. Bez poskytnutí výslovného souhlasu Uchazeče o zaměstnání je Obchodní partner oprávněn zpracovat osobní údaje dotčené osoby pouze v souladu s Nařízením a Zákonem na základě jiného vhodného právního základu (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedla opatření před uzavřením smlouvy) a za účelem najít vhodného zaměstnance. Provozovatel prostřednictvím své internetové stránky umožňuje Obchodním partnerům přístup k osobním údajům v trvání 14 dnů po skončení zveřejnění nabídky práce.

Při poskytování služeb Provozovatel i Obchodní partner mají postavení Provozovatele, konají vůči dotčené osobě samostatně a vlastním jménem. Tímto není dotčeno právo Zájemce o práci jako dotčené osoby uplatnit svá práva podle Nařízení nebo Zákona u každého provozovatele a vůči každému provozovateli.

Účelem zpracování osobních údajů pro Obchodní partnery je „Najít vhodného zaměstnance“. Obchodní partner není oprávněn využívat osobní údaje získané prostřednictvím Internetové stránky k jinému účelu.

Provozovatel prostřednictvím Internetové stránky poskytne informace podle čl. 13 Nařízení a § 19 Zákona dotčeným osobám. Přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro Provozovatele je souhlas dotčené osoby.

Obchodní partner je po získání osobních údajů povinen plnit svou oznamovací povinnost vůči dotčené osobě podle čl. 14 Nařízení a § 20 Zákona.

Informace týkající se smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodním partnerem jsou zveřejněny na Internetové stránce a jsou veřejně dostupné dotčeným osobám. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu určitou, ne delší než jeden rok

Osobní údaje v životopisu a Databázi životopisů

Mezi Služby poskytované Zájemcům o práci patří možnost prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Internetové stránce nebo prostřednictvím tištěného formuláře doručeného na adresu Provozovatele vytvořit si Životopis a zpřístupnit / poskytnout ho v Databázi životopisů obchodním partnerem Provozovatele.

Životopisy uložené v Databázi životopisů obsahují údaje, které se podle Nařízení a Zákona považují za Osobní údaje. Proto tyto Osobní údaje mohou být zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů. Subjekt údajů před uložením Životopisu prohlašuje, že všechny jim uvedené Osobní údaje jsou pravdivé, a následně dává svůj souhlas Provozovateli na zpracování svých Osobních údajů.

Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí pomoci Subjektu údajů jako Zájemci o práci najít si vhodnou pracovní příležitost. Provozovatel na základě souhlasu Subjektu údajů a za účelem uvedeného v předchozí větě je oprávněn Osobní údaje uvedené v Životopise Subjektu údajů zpřístupnit / poskytnout svým obchodním partnerům.

Osobní údaje uvedené v Životopise Subjektu údajů se zpřístupňují / poskytují obchodním partnerům v rámci počítačové sítě internet prostřednictvím Internetové stránky, a to v trvání 3 měsíců ode dne udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů. Po ukončení výše uvedené doby budou Osobní údaje uvedené v Životopise nepřístupné a uchovány v Databázi Životopisů pro případ jejich opětovného zpřístupnění / poskytnutí Subjektem údajů.

Po uplynutí tříletého období ode dne posledního přihlášení Zájemce o práci do své registrace vytvořené na Internetové stránce budou údaje v Databázi životopisů definitivně anonymizované a dále využívány výlučně pro statistické účely. Zpřístupnění / Poskytnutí životopisu je na základě rozhodnutí Subjektu údajů možné kdykoliv ukončit a obnovit. Na základě písemné žádosti Subjektu údajů je Provozovatel povinen Osobní údaje definitivně vymazat.

Životopisy uložené v Databázi životopisů zahrnují: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem, určení lokality, ve které hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru, určení pohlaví (výlučně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v Životopise je na výlučném rozhodnutí Subjektu údajů jako zájemce o práci; Provozovatel uvedení dalších údajů nepožaduje. Provozovatel v žádném případě nepožaduje od Zájemce o práci uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů definované v čl. 9 Nařízení.

Při poskytování služeb Provozovatel i Klient (Obchodní partner) mají postavení Správce, jednají vůči Subjektu údajů samostatně a vlastním jménem. Tím není dotčeno právo Zájemce o práci jako Subjektu údajů uplatnit svá práva podle Nařízení nebo Zákona u každého provozovatele a vůči každému provozovateli.

Účelem zpracování osobních údajů pro Klienty je „Najít vhodného zaměstnance“. Klient osobní údaje získané prostřednictvím Internetové stránky není oprávněn využívat pro jiný účel.

Provozovatel prostřednictvím Internetové stránky poskytne informace podle čl. 13 Nařízení a § 19 Zákona Subjektu údajů. Přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro Provozovatele je souhlas Subjektu údajů.

Klient po získání osobních údajů je povinni podle čl. 14 Nařízení a Zákona plnit svou oznamovací povinnost vůči Subjektu údajů.

Vznik, změna a zánik smluvního vztahu

Pro využívání jakýchkoli Služeb se vyžaduje registrace Klienta na Webové stránce. Registrace se uskuteční prostřednictvím vyplnění registračního formuláře. Úspěšným ukončením registrace si Klient vytvoří vlastní on-line konto, které je chráněné jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Klient je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat jej třetím osobám.

Služby Provozovatele se objednávají prostřednictvím on-line konta, výjimečně na základě písemné (pošta, fax, e-mail) anebo telefonické objednávky Klienta.

Klient zadáním objednávky Provozovateli poskytuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů anebo osobních údajů svých zaměstnanců v Pracovní nabídce, pokud to vyžaduje charakter Služby, kterou si Klient u Provozovatele objednal.

Objednávka musí obsahovat minimálně:

Obchodní jméno Klienta, případně i jeho právní formu,

Fakturační adresu, případně i korespondenční adresu Klienta,

IČO, DIČ a/anebo IČ DPH Klienta,

Kontaktní údaje Klienta (telefon, fax, e-mail),

Druh objednané Služby a období poskytnutí Služby.

Smluvní vztah vzniká potvrzením (prostřednictvím Webové stránky anebo poštovní zásilkou anebo faxem anebo e-mailem anebo telefonickým rozhovorem) objednané Služby Provozovatelem. Poskytnutí Služby objednané Klientem se též považuje za potvrzení objednávky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s trváním objednané Služby s účinností ode dne potvrzení objednávky Provozovatelem.

Provozovatelem potvrzená objednávka je závazná, může být změněna jen na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Provozovatel je oprávněn změnu Objednávky podmínit úhradou administrativního poplatku.

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je možné Smlouvu před uplynutím doby její platnosti ukončit:

Písemnou dohodou smluvních stran.

Odstoupením od Smlouvy Provozovatelem, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy anebo těchto VOP. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména:

Zveřejnění Pracovní nabídky Klientem v rozporu s ustanoveními 24.D a násl. VOP,

Využívání údajů o Zájemcích o práci Klientem získaných z Databáze životopisů Provozovatele pro jiný účel než pro vyhledávání vhodného zaměstnance,

Využívání Služeb poskytovaných na Webové stránce ke hromadnému rozesílání elektronických zpráv anebo rozesílání zpráv obsahujících informace o produktech a službách anebo rozesílání zpráv obsahujících informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy anebo které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele anebo jiných fyzických a právnických osob,

Klient jedná v rozporu se smlouvou a/nebo těmito VOP a/nebo dobrými mravy, pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů Webových stránek, může být podle odůvodněného názoru Provozovatele poškozeno jeho dobré jméno a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb.

využívání automatizovaných systémů (zvláště botů, robotů, modulů nebo jiných automatických zařízení nebo programů na prohledávání nebo sbírání obsahu Webové stránky) při používání služeb Provozovatele nebo Webové stránky, jejichž přístupové prostředky nejsou poskytované Provozovatelem.

Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy se doručuje druhé Smluvní straně na její adresu uvedenou v registraci anebo na jí uvedenou e-mailovou adresu.

Pokud bez zavinění Provozovatele smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Provozovatel neodpovídá.

Cena Služeb a platební podmínky

Cena Služby je určena podle platného Ceníku zveřejněného na Webové stránce v den objednání Služby.

Klient je povinen platbu Ceny objednané Služby provést přímo na Internetové stránce prostřednictvím portálu ComGate Payments, a.s. nebo PayPal, a to před započetím poskytování Služby a zveřejněním inzerce ze strany Provozovatele.

Klient je oprávněn požádat Provozovatele o vystavení faktury (daňového dokladu) pro zaplacení Ceny objednané Služby bankovním převodem; Provozovatel této žádosti Klienta nemusí vyhovět. Cenu za objednanou Službu je Klient povinen uhradit Provozovateli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený na faktuře řádně a včas.

Úhrada Ceny objednané Služby je nezbytnou podmínkou pro započetí/pokračování poskytování Služby ze strany Provozovatele.

V případě prodlení Klienta s úhradou Ceny služby je Provozovatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení; zároveň je oprávněn dočasně, až do zaplacení fakturované částky, pozastavit další poskytování Služeb. V případě prodlení Klienta více než 30 dní je Provozovatel oprávněn předmětnou pohledávku poskytnout do mandátní správy inkasní společnosti spolupracující s Provozovatelem. Náklady na vymáhání pohledávky se stanou součástí pohledávky Provozovatele.

Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je Objednavatel povinen uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 dnů ode dne, kdy mu byla faktura doručena.

Provozovatel vrací Klientům peněžní částky jen v případě, kdy jsou v jednotlivém případě vyšší než 0,50 EUR.

Poskytovatelem platební brány je společnosti ComGate Payments, a.s.. Odkaz na stránky společnosti : https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
• uvedení informací o platebních metodách – platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby
• kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám jsou následující:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, Tel: +420 228 224 267
E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Zodpovědnost za škodu

Provozovatel neodpovídá za obsahovou stránku Služby poskytnuté (zveřejněné) na Webové stránce, zejména za její grafické zobrazení (např.: logo, fotografie nebo jiný výsledek duševní tvůrčí činnosti) a za jejich gramatickou správnost. Za porušení jakýchkoli práv třetích osob poskytnutím Služby na Webové stránce odpovídá výhradně Klient. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené poskytnutím Služby na Webové stránce.

Klient je povinen chránit údaje získané z Databáze životopisů Provozovatele anebo Reakce před jakýmkoli zneužitím, je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny anebo poskytnuty jiné osobě anebo zveřejněny. V případě porušení této povinnosti Klient v plném rozsahu odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Klient bere na vědomí, že databáze Životopisů vytvořená Provozovatelem je předmětem autorského práva Provozovatele a je chráněná podle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon). Provozovatel neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Databázi životopisů Provozovatele.

Klient se zavazuje, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto oddíle vzneseny jakékoli nároky, tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.

Provozovatel neodpovídá Klientovi za nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním anebo obdobném poměru.

Provozovatel nezaručuje Zájemcům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního anebo obdobného poměru.

Provozovatel neodpovídá za škodu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout při používání Webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoli dat.

Pokud smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem bez zavinění Provozovatele, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Provozovatel neodpovídá.

V případě prodlení Klienta se splněním jakékoli své povinnosti nebo svého závazku je Provozovatel oprávněn dočasně pozastavit další poskytování Služeb Klientovi. Tímto úkonem Provozovatele Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody ani žádnou náhradu za jím objednané Služby, které nemohl po dobu tohoto pozastavení využívat. Nárok Provozovatele na náhradu škody tím není dotčen.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou a ani za žádné následné škody a případné nároky třetích osob způsobené v důsledku takového zneužití.

Reklamační řád

Klient má právo reklamovat chybu (dále jen „Chyba“), která se vyskytla na Webové stránce Provozovatele v souvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na straně Provozovatele se rozumí zejména nefunkčnost Služeb uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než 6 hodin během předchozích 24 hodin. Chybou na straně Provozovatele není, pokud Služby nejsou u Klienta dostupné v důsledku výpadku připojení Klienta na síť Internet anebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel neodpovídá.

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Klient Chybu zjistil anebo mohl zjistit.

Klient je oprávněn uskutečnit reklamaci písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele, e-mailem na adresu:  podpora@praceklik.cz

, přičemž reklamace musí být doručena Provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek vyřízení reklamace do 14 dní ode dne jejího převzetí.

Společná a závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Klienty formou zveřejnění změn na Webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP pozbývají platnosti původní VOP.

Veškeré vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy ČR.

Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP anebo jejich části je možné vyloučit jen ve Smlouvě písemnou dohodou Smluvních stran.

Tyto VOP nabývají platnosti dne 1.9.2021

Případné nejasnosti Vám rádi zodpovíme na . . .  podpora@praceklik.cz