Navigace

Pracovní smlouva - HPP

__________________

PRACOVNÍ SMLOUVA –  Hlavní pracovní poměr

 

Firma / zaměstnavatel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se sídlem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ provozovnou: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ DIČ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(„Dále zaměstnavatel“)

a

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. Spojení : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(„Dále zaměstnanec“)

Uzavírají tuto „Pracovní smlouvu“

1) Zaměstnanec bude konat práci (vymezený druh práce/profese): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místem výkonu práce je město: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Česká republika

Dnem nástupu do práce je . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Tímto dnem vzniká pracovní poměr.

2) Tato pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3) Zaměstnanec a zaměstnavatel sjednávají zkušební dobu v délce: 3 měsíce.

4) Zaměstnanci náleží za vykonanou práci hrubá mzda ve výši  . . . . . . . . . . . . . . . . ,-Kč

5) Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele. Zachovávat mlčenlivost se zaměstnanec zavazuje nejen po dobu trvání pracovního poměru, ale i po jeho skončení.

6) Manželé, druh a družka, sourozenci, rodiče a děti, nemohou být zaměstnáni ve funkcích, v nichž by byl jeden z nich přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho kontrole.

7) Odměňování: mzdové formy, složky mzdy a hmotnou zainteresovanost na výkonu práce řeší vnitřní mzdový předpis zaměstnavatele.

8) Mzda zaměstnance je splatná měsíčně, a to . . . . . . . . . . dne v kalendářním měsíci. Pokud tento den připadne na den pracovního klidu, bude výplatním termínem poslední pracovní den přede dnem určeným k výplatě mezd. Zaměstnanec souhlasí s převodem doplatku mzdy na svůj osobní účet u peněžního ústavu, mzda bude poukazována ve výplatním termínu. Číslo účtu pro zasílání mzdy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9) Zaměstnanec byl před uzavřením pracovní smlouvy seznámen s právy a povinnostmi a s pracovními a mzdovými podmínkami, zejména s pracovním řádem a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10) Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně, řádně a svědomitě práce podle pracovní smlouvy ve stanovené době a dodržovat pracovní kázeň, zejména pracovní řád, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jiné předpisy vztahující se k práci jím vykonávané.

11) Zaměstnanec je povinen řádně hospodařit se svěřenými prostředky, dodržovat zásady hospodárnosti a bezprostředně oznamovat nadřízenému / vedoucímu zjištěné nedostatky a závady, které by mohly vést k poškození majetku. Podle možností a schopností se podílet ne jejich odstranění.

-2-

12) Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli podle pracovněprávních předpisů:

  • za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ( 172 odst. 1ZP )
  • za nesplnění povinnosti k odvrácení škody ( 175 ZP )
  • za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat na základě uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti ( 176 ZP )
  • za ztrátu svěřených předmětů ( 178 ZP)
  • za škodu způsobenou vyrobením zmetku ( 184 ZP)

13) Zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cesty na dobu nezbytné potřeby zaměstnavatele.

14) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

15) Dovolená činí dle ust. §213, odst. 1 Zákoníku práce  4 týdny. Její  čerpání po vzájemné dohodě potvrdí / určuje zaměstnavatel.

16) Délka výpovědní doby je 2 měsíce. Běh výpovědní doby upravuje ust. § 51/2 Zákoníku práce.

17) Délka pracovní doby činí 40 hod./ týden (pozn.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

18) Zaměstnanec dbá na pořádek a čistotu na pracovišti. Odívá se do zaměstnání upraveně, čistě a reprezentativně v souladu s předpokládaným výkonem práce a dobrými mravy. Zaměstnanec nepožívá alkoholické nápoje a neužívá jiné návykové látky při výkonu práce v pracovní době.

19) Zaměstnanec se zavazuje oznámit zaměstnavateli změny v osobních poměrech, okolnosti mající význam pro dávky nemocenského pojištění včetně změny zdravotní pojišťovny a další skutečnosti, které mají vliv na výši daně. Nástup a ukončení dovolené ( na předepsaných tiskopisech), pravomocené uložení trestu a jiné,  pro pracovněprávní vztahy důležité, skutečnosti a události. Hlásit personálnímu odboru termín opětovného nástupu do zaměstnání po mateřské dovolené neméně dva měsíce předem.

20) Závěrečná ujednání:

20.1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplívající z pracovního poměru se řídí ustanoveními zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.

20.2. Tato pracovní smlouva se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdržel zaměstnanec.

20.3. Ujednání této pracovní smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky za souhlasného projevu vůle obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této pracovní smlouvy, a na důkaz své pravé vůle připojují podpisy.

V . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Zaměstnavatel ………………………………….…………………………                           Zaměstnanec……………………………………………………………


Smlouvu si můžete zkopírovat z této stránky nebo vytisknout ve formátu PDF