Navigace

Standardní výpověď

Výpověď daná zaměstnavatelem

V případě výpovědi nemůže zaměstnavatel ukončit pracovní poměr bez udání důvodu. Zaměstnavatel musí zaměstnanci doručit oprávněnou výpověď s udáním důvodu, která není v rozporu se zák. práce dle § 52.

V situaci, kdy zaměstnanec nemá na ukončení pracovního poměru vinu (např. alkohol na pracovišti, opakovaně neomluvená absence, pracovní kázeň a pod.), má nárok dle zákoníku práce na odstupné. Pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty s výjimkou uvedenou v § 51 zákoníku práce.

Zaměstnanec nemůže dostat výpověď, je li v ochranné době (těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené, výkon veřejné funkce ad.).

Výpověď daná zaměstnancem

Výpověď podaná zaměstnancem nemusí mýt důvod uvedený, nebo může být libovolný.     

Výpovědní lhůta

Je ti doručena nebo předána výpověď jednou ze stran, pak pracovní poměr končí uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud je druhé straně výpověď doručena například pátého února, pak výpovědní lhůta 2 měsíce začíná běžet od prvního března a končí posledního dubna.

______________________________________________

DOHODA O „ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU“

 

Firma / zaměstnavatel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se sídlem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ provozovnou: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ DIČ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(„Dále zaměstnavatel“)

a

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. Spojení : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(„Dále zaměstnanec“)

Uzavírají tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Na základě pracovní smlouvy ze dne : . . . . . . . . . . . . kterou byl zaměstnanec zaměstnán na pracovní pozici jako : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

se obě smluvní strany dohodly na ukončení takto vzniklého pracovního vztahu/poměru a to ke dni . . . . . . . . . . . .

Povinnosti i práva vyplívající z této dohody se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění souvisejících i pozdějších předpisů.  

Dohoda byla sepsána ve dvou kopiích a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

V . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Zaměstnavatel ………………………………….…………………………                           Zaměstnanec……………………………………………………………